Menü

Archive | Çalışmalarım

Yaptığım ve yapmaya çabaladığım ne varsa burada sizlerle paylaşacağım

KPSS: Türkçe – I Ses Bilgisi

Büyük Ünlü Uyumu:

Bir sözcüğün ilk hecesinde kalın bir ünlü (a, ı, o, u) varsa daha sonraki hecelerde de kalın; ince ünlü (e, i, ö, ü) varsa daha sonraki hecelerde de ince ünlü bulunur: çilek, çocuk, bilezik, durak…

 • Tek heceli sözcüklerde büyük ünlü uyumu aranmaz.
 • Türkçe olduğu halde büyük ünlü uyumuna uymayan kelimelerde mevcuttur; anne, şişman vb.
 • -yor, -ki, -daş, -leyin, -(i)mtrak gibi ekler, kelimelerin büyük ünlü uyumunu bozabilir.

KPSS-Turkce-Konulari

Küçük Ünlü Uyumu:

a. Düz ünlülerden (a, e, ı, i) biriyle oluşan bir heceyi, yine düz ünlülerden oluşan bir hece izler. b. Yuvarlak ünlülerden (o, ö, u, ü) biriyle oluşan bir heceyi, ya düz-geniş (a, e) yada dar-yuvarlak (u, ü) ünlülerinden oluşan bir hece izler.

Ünlülerin Özellikleri:

Düz Geniş Ünlüler: a, e

Düz Dar Ünlüler: ı, i

Yuvarlak Geniş Ünlüler: o, ö

Yuvarlak Dar Ünlüler: u, ü

Ünsüzlerin Özellikleri:

Sert Süreksiz Ünsüzler: p, ç , t, k

Sert Sürekli Ünsüzler: f, h, s, ş

Yumuşak Süreksiz Ünsüzler: b, c, d, g

Yumuşak Sürekli Ünsüzler: ğ, j, l, m, n, r, v, y, z

Ünsüz Yumuşaması ( Ünsüz Değişimi ):

“p, ç, t, k” ünsüzleriyle biten sözcükler, ünlü ile başlayan bir ek aldığında ya da ünlü ile başlayan bir sözcükle birleştiğinde sondaki “p, ç, t, k” sert ünsüzleri, yumuşayarak “b, c, d, g, ğ”  olurlar. Buna “Ünsüz Yumuşaması” denir.

çorap-ın > çorabın

ağaç-ı > ağacı

 • Tek heceli sözcüklerde ve yabancı sözcüklerde yumuşama genellikle görülmez: ip-i, süt-ü, sanat-ın vb.
 • Özel isimlerde yumuşama, konuşurken olur; fakat bu, yazımda gösterilmez. Zonguldak’ın, Ayvalık’a Ahmet’e

Ünsüz Benzeşmesi: (Ünsüz uyumu – Ünsüz sertleşmesi)

Sert bir ünsüzle (f, s, t, k, ç, ş, h, p) biten sözcüklerden sonra “c, d, g” yumuşak ünsüzleriyle başlayan bir ek getirilirse, bu sesler sertleşerek “ç, t, k” sert ünsüzlerine dönüşür. Buna ünsüz benzeşmesi denir.

bulut-dan > buluttan

yet-gin > yetkin

Ünlü Daralması:

Şimdiki zaman eki (-yor), geniş ünlülerden (a, e) sonra geldiğinde bu ünlüleri daraltarak “ı, i, u, ü”ye dönüştürür:

başla-yor > başlıyor

korkma-yor >korkmuyoz

 • “y” kaynaştırma ünsüzü, “de-“, “ye-“, “ne-” (yiyen, diye, niye…) sözcükleri dışında daraltma yapmaz:

gelmeyecek (doğru)

gelmiyecek (yanlış)

Tags: , ,

Kpss: Gelişim Psikolojisi IV

Gelişim Dönemleri ve Görevleri

Bu bölümde öncelikle Havighurst’a göre gelişim dönemlerini inceleyeceğiz. Havighurst, her gelişim döneminin kendine özgün kazanılması gereken davranışların olduğunu belirtmiştir.

Birey belirli dönemlerde belirli özellikleri kazanmalıdır. Çünkü her davranışın kazanıldığı kritik dönem vardır. Bu kritik dönem atlandığında davranışın kazanılması çok zor olmakta ve istenen düzeyde gerçekleşmemektedir. Ayrıca kazanılması gereken özellik; kendi döneminde kazanılmamışsa, diğer dönemlerde kazanılacak özelliklerin kazanılmasını da engeller ya da yavaşlatır.

kpss_20132_psikolog_atama_tercih_taban_puanlari_h29882

0-2 Yaş Bebeklik Dönemi

 • Emekleyebilme
 • Nefes alabilmek
 • Katı yiyeceleri yiyebilmek
 • Yürüyebilmek
 • Sosyal çevredeki bireylerle ilişki kurabilmek
 • Konuşmaya başlayabilmek
 • Temel güven duygusunu kazanabilmek
 • Bedenini diğer nesnelerden ayırt etmek (Ses bulaşmasının terkedilmesi: Etrafında ağlayan başka bir çocuğun sesiyle kendisininde ağlamaya başlamasının giderilmesi)
 • Tuvalet alışkanlığı alıştırmalarına başlaması
 • Solunum ve sindirim sisteminin düzenli hale gelmesi
 • Gece- gündüz uykusunun düzenli hale gelmesi

2-6 Yaş Oyun Dönemi (İlk Çocukluk)

 • Anlaşılır şekilde konuşabilmek
 • Tuvalet eğitiminin tamamlamış olmak (3 yaş)
 • Cinsiyet farkını öğrenmek
 • Kavramlar oluşturup dili kullanabilmek
 • Okumaya hazır hale gelmek
 • Doğruyla yanlışı ayırma ve vicdan gelişiminin başlaması
 • Ailesi ile uygun letişim kurabilmek
 • Fiziksel gelişim yavaşlar
 • Bilişsel gelişim hızlanır
 • Özbakım becerilerinde bağımsızlığa ulaşma
 • Çevresindeki bireylere ilişkin duygularını farketmek
 • Okuma – yazma ve temel okul becerilerine hazır hale gelmek
 • Akranlarıyla ilişkilerinin başlaması

6-12 Yaş Okul Dönemi ( Son Çocukluk)

 • Zaman kavramını öğrenmek
 • Davranışlarının sorumluluğunu almak
 • Kendine karşı olumlu tutum geliştirebilmek
 • Cinsel rollerini öğrenmek
 • Gündelik yaşam ve oyunlar için fiziksel özellikleri kazanmış olmak
 • Bedenini tanımak ve özelliklerini kabul etmek
 • Kişisel bağımsızlığa ulaşmış olmak
 • Aile dışı insanlarla iletişim kurabilmek
 • Okuma-yazma ve basit matematik işlemleri yapma becerisi kazanmış olmak
 • Vicdani ve ahlaki değerler sistemi geliştirmeye devam etmek
 • Sosyal grup ve kurumlara karşı olumlu tutumlar geliştirmek
 • İnce motor davranışları kazanmak
 • Karşı cinsten uzaklaşmak
 • Gündelik yaşam için gerekli kavramları geliştirmek
 • Mantıklı ve somut düşünmek

12-18 Yaş Ergenlik Dönemi

 • Duygusal bağımsızlığa ulaşmış olmak
 • Her iki cins yaşıtlarıyla olgun ilişkiler geliştirebilmek
 • Hızla değişen bedenini kabul etmek ve etkin bir şekilde kullanabilmek
 • Aileden bağımsızlığını kazanmış olmak
 • Evlenmeye ve aile kurmaya hazırlanmaya başlamak
 • Bir mesleğe yönelip hazırlanmaya başlamış olmak
 • Toplumsal sorumluluklarını kabullenmek ve yerine getirmek
 • Fiziksel gelişim hızlıdır
 • Cinsel gelişim hızlıdır
 • Kişilik gelişimi gerçekleşir
 • Kendine ait ahlak ve vicdan sistemini oluşturur
 • Yetişkin bir erkek ya da kadın kimliğine sahip olma ( üreme olgunluğunu kazanma)
 • Gerektiğinde her iki cinse ait davranışları yapabilme (androjen kimlik)

18-30 Yaş Genç Yetişkinlik Dönemi

 • Bir işe başlamak
 • Eş seçmek
 • Evli yaşamayı öğrenmek
 • Çocuk yetiştirmek
 • Ev idare etmek
 • Yakın ilişkiler kuracağı arkadaşlar edinmek
 • Vatandaşlık sorumluluklarını yerine getirmek (Oy kullanma, Vergi verme, Askerlik yapma)
 • Kendine uygun bir sosyal gruba girmek
 • Meslek edinmek
 • Mesleki kariyer planlamak

30-60 Yaş (Orta) Yetişkinlik Dönemi

 • Yetişkin vatandaşlık ve toplumsal sorumluluğa erişmek ( Seçilme hakkı)
 • Ekonomik standartlara ulaşmak
 • Çocukların sorumlu kişiler olmasına yardımcı olmak
 • Serbest zamanlarında, işleri dışında hoşlandıkları uğraşlar edinmek
 • Orta yaş fizyolojik değişimlerine ayak uydurmak
 • Evlilik yaşantısına uyum sağlamak
 • Eşiyle kendini bir kişi olarak görmek
 • Verimli ve üretici bir birey olarak topluma kkatkıda bulunmak

60 Yaş Sonrası (İleri Yetişkinlik) Yaşlılık Dönemi

 • Fiziksel gücün azalması ve sağlığın bozulması karşısında tedbir almak
 • Emekliliğe ve azalan gelire uyum sağlamak
 • Eş kaybına uyum sağlamak
 • Yaş grubuna ile açık bir yakınlık kurmak
 • Toplumsal sorumluluklarını yerine getirmeye devam etmek ve tecrübelerini aktarmak
 • Doyurucu fiziksel yaşama düzeni oluşturmak (1. kat daire ya da eve taşınmak)
 • Emeklilik ile birlikte bpş zamanını uygun etkinliklerde değerlendirmek

Gelen armalar:

 • gelişim dönemleri ilk çocukluk oyun dönemi
 • havighurst kitabı
 • Organizmanın döllenmeden başlayarak bedensel zihinsel dil duygusal ve sosyal yönden en son aşamaya ulaşıncaya kadar sürekli ilerleme kaydeden değişimine ne ad verilir?

Tags: , , ,

Kpss: Gelişim Psikolojisi III

Gelişimi Etkileyen Faktörler

Gelişim üzerinde kalıtım – çevre ve zaman faktörleri etkilidir. Şimdi bunları sırasıyla inceleyelim.

Kalıtım: Bireyin bedensel ve ruhsal özelliklerinin kadın ve erkek kromozomları yoluyla bir kuşaktan diğerine aktarılmasına kalıtım denir. Anne ve babadan çocuğa kalıtım yoluyla geçen yapıya genotip denir. Fenotip ise bu genetik yapının dışarıdan gözlenebilen şeklidir. Fenotipi, genotip ve çevrenin etkileşimi belirler. Zeka ve bedensel özellikler büyük oranda genotiple belirlenir. Değişik fenotiplerin oluşmasında doğum öncesi, doğum sırası, doğum sonrası ve çevre etkilidir. Örneğin zekanın sınırı genotip ile çizilir. Fakat gözlenen zekada çevrenin etkisi vardır.

Çevre: Döllenmeden başlayarak tüm gelişim dönemlerine etki eden dış uyarıcılara çevre denir. Bu açıdan doğumöncesi etmenler, doğum sırasındaki etmenler, doğum sonrası etmenler, yorgunluk, hastalıklar, kazalar, savaşlar, aile, arkadaş grupları, sosyo-ekonomik ve kültürel düzey, eğitim, kitle iletişim araçları çevreye örnek verilebilir.

Zaman: Meydana gelen olayları belirli bir sıra içerisinde veren kavrama zaman denir. Zaman çeşitli açılardan bireyi etkiler. Örneğin geceliğin ilk üç ayı gelişim açısından büyük önem taşır. Bu bireyin bireysel gelişim zamanı ile ilgilidir. Bir de toplumsal gelişim zamanı vardır.

Bundan yirmi yıl önce internet ve cep telefonu ne derecede biliniyor ve kullanılıyordu. Şu an ise bunlardan habaderdar olmayanlar yok denecek kadar az ve bunlar hayatımızın bir parçası haline gelerek hayatımıza yön veren unsurlar arasına gitmiştir. Bu duruma tarihsel zaman denir.

Gelen armalar:

 • gelişimi etkileyen etmenler doğum sonrası yorgunluk pdf
 • Gelişimi etkileyen etmenler doğum sonrası yorgunluk

Tags: , , , , , ,

Kpss: Gelişim Psikolojisi – II

Gelişimin Temel İlkeleri

Her insanın gelişim süreci belli ilkelere göre gerçekleşir. Bunlar kişilere ve toplumlara göre değişmeyen evrensel ilkeleridir.

timthumb

1. Gelişim; kalıtım ve çevre etkileşiminin bir ürünüdür.

Bireyin doğuştan getirdiği özellikler ( cinsiyet, beden yapısı, göz ve saç rengi vb. ) ile çevrenin etkileşimi sonucunda gelişim ortaya çıkar. Örneğin doğuştan mükemmel bir ses sahip olan birey, uygun bir çevrede yetişirse büyük bir sanatçı olabilir.

2. Gelişim süreklidir ve belli aşamalarda gerçekleşir.

Gelişimde her aşama, kendinden öncekine dayalı, kendinden sonraki aşamaya hazırlayıcıdır.  Bir aşama oluşmadan diğerine ulaşılamaz. Örneğin bir çocuğun dil gelişimini değerlendirdiğimizde çocuk öncelikli olarak sesleri çıkartır. Daha sonra sessiz sesli harfleri yan yana getirir, hecelemeye geçer daha sonra tek heceli kelimeleri söyler ve en sonunda cümleler kurmaya başlar.

3. Nöbetleşe devam eder.

Gelişim alanlarındaki hızın zamana veya yaşa göre değişiklik göstermesine denir. Bir alandaki gelişim hızlanırken diğer alandaki gelişimin yavaşlaması ya da tam tersinin ortaya çıkması durumudur. Gelişim aşamalarını birbirinden kesin çizgilerle ayıramayız. Bireyin gelişiminde nöbet sırası gecikebilir fakat nöbet sırası değişmez. Gelişim durmadan ilerleyen ve belirli dönemlerde bazen çok hızlı bazen yavaş olan süreçtir. Örneğin son çocukluk döneminde fiziksel gelişim yavaşlarken ince kas gelişimi hızlanır.

4. Gelişimin hızı her yaşta aynı değildir.

Doğumdan sonraki ilk altı aydaki büyüme hızı, sonraki altı aydakinden daha hızlıdır.

Gelişimin hızlarına göre sıralaması;

 1. Doğum öncesi
 2. Bebeklik
 3. Ergenlik
 4. İlk çocukluk ( 2- 6 yaş)
 5. Okul Dönemi ( 6-12 yaş)

5. Gelişimde bireysel farklılıklar vardır.

Her bireyin gelişimi birbirinden farklıdır. Bazı çocuklar beş aylıkken diş çıkarırken, bazıları on aylıkken çıkarabilir. Bazı çocuklar 9 aylıkken yürüyebilir, bazıları 18 aylıkken yürüyebilir. Bu açıdan özellikle ebeveynlerin, anasını ve sınıf öğretmenlerinin bu özelliği dikkate alması gerekir.

6. Gelişimde kritik dönemler vardır.

Bazı dönemlerde yaşanan psikolojik, fizyolojik ve sosyal olaylar diğer zamanlardan daha etkili olabilir. Buna kritik dönem denir. Bu olaylar, olması gereken dönemden önce veya sonra ortaya çıkarsa daha az etkili olur. Örneğin gebeliğin ilk üç ayı hassas dönemdir. Bu dönemde yanlış ilaç kullanımı ya da ultrasona maruz kalma, diğer aylara göre daha risklidir.

Bir bebeğin yürümesiyle ilgili kritik dönem bir yaş civarıdır (9-18 ay). Okul öncesi dönem, zihinsel ve dil gelişimi için kritik dönemdir. 0 – 1 yaş, çocuğun temel güven duygusunu kazanması için kritik dönemdir. Ergenlik dönemi de kimlik / kişilik gelişimi için kritik dönemdir.

7. Gelişim bir bütündür.

Bütün alanlarda gelişim (fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal) bir bütün olarak ilerler. Bir alandaki gelişim öteki alanlardaki gelişimi de etkiler. Örneğin çocuk, bacak kasları hazır olduğunda yürüyebilir (bedensel ve devinsel gelişim). Yürüdüğü için insanların yanına gidip onlarla ilişki kurabilir (sosyal gelişim) ve çevredeki uyarıcılara ulaşıp onları inceleyebilir (zihinsel gelişim). Mutluluğunu göstermek için değişik sesler çıkarabilir (dil gelişimi).

8. Gelişimin kendine has yöntemleri vardır.

Gelişimin; baştan ayağa, genelden özele ve içten dışa olmak üzere üç yöntemi bulunmaktadır.

a) Gelişim baştan ayağa doğrudur.

Baş gelişimi döllenmeden itibaren bedenin diğer kesimlerine göre daha hızlıdır. Bu nedenle önce başın hareketi kontrol edilir. Daha sonra göğüs, karın, bacaklar ve ayağın kontrolü sağlanır.

b) Gelişim içten dışa (merkezden dışa) doğrudur.

Önce vücudun iç organları gelişir, daha sonra dış bölgeler gelişir. Örneğin; anne karnındaki bebeğin ilk olarak kalbi, en son ise saçları ve tırnakları oluşur.

c) Gelişim genelden özele doğrudur.

Önce büyük kaslar, sonra küçük kaslar gelişir. İnsanın öncelikle gövde, kafa, kol ve bacak gibi genel yapıları; sonra parmak, saç, tırnak gibi özel yapıları geliişir. Küçük bir çocuk topa önce eliyle sonra parmaklarıyla vurmayı öğrenir.

Tags: , ,

Kpss: Gelişim Psikolojisi – I

Gelişim:

Döllenmeden başlayarak hayatın sonuna kadar devam eden sürece gelişim denmektedir. Her gelişim döneminin belirli özellikleri vardır. bu özelliklerin bilinmesi bireylerin birbirlerini daha iyi tanımalarını sağlar. Bu açıdan insanla ve insanın hassas dönemi olan öğrencilik evresi ile ilgilenen öğretmenlerin gelişim dönemlerini bilmesi ve ona göre hareket etmesi büyük önem arzetmektedir.

Büyüme:

Bedenin boy ve kilo yönünden artışı, organların belli düzeye gelinceye kadar geçirdikleri biçim, hacim, ağırlıkla ilgili değişmelerdir. Bir insanın ellerinin, kollarının, boyunun ve saçının uzaması, kilo alması büyümeye örnektir. Büyüme niceliksel bir kavramdır.

Olgunlaşma:

Vücut organlarının biyolojik olarak kendinden beklenen görevleri ( fonksiyonları) yerine getirebilecek düzeye gelmesine denir. Örneğin bacak kasları yeterince gelişmemiş bir çocuk yürümeyi öğrenemez. Soyut kavramları öğrenebilecek zihni yapıya ulaşamayan çocuğa x, y, z ile matematik öğretilemez. Olgunlaşma hem niceliksel hem de nitelikseldir ve yeterlilik ifade eder.

Olgunlaşmada iki önemli unsur vardır. Bunlar fiziksel ve zihinsel gelişimdir. Öğrenmenin gerçekleşebilmesi için bireyin fiziksel ve zihinsel yeterliliğe sahip olması gerekir.

Hazır bulunuşluk:

Bireyin bir işi yapabilmesi için gerekli olgunluk düzeyine gelmesinin yanında, yapılacak iş için gerekli bilgi ve beceri, tutum ve yeterli motivasyona sahip olmasına hazır bulunuşluk denir.

Örneğin temek yapmak isteyen küçük kızıni öncelikle yemek yapabilecek düzeye gelmesi gerekir, Yani zihinsel ve fiziksel gelişimi yeterli olmalıdır. Sonra yemeğin nasıl yapıldığı ile ilgili öğrenmeleri de tam olmalıdır. İşte bu duruma hazır bulunuşluk denir.

Not: Refleks, içgüdü, büyüme ve olgunlaşma öğrenme değildir.

Öğrenme:

Tecrübe, eğitim ve öğretim yoluyla davranışta meydana gelen nispeten kalıcı, izli değişikliklerdir. O halde bir davranışın öğrenme olabilmesi için üç şart gereklidir.

 • Davranış değişikliği
 • Bu davranış değişikliğinin bireyin tecrübeleri sonucu ya da eğitim öğretim yoluyla gerçekleşmesi
 • Meydana gelen davranış değişikliğinin sürekli olması.

Refleks:

Bir uyarana karşı gösterilen ani ve istem dışı tepkiye denir. Refleks türü davranışlar, daha çok vücudumuzu tehlikelerden korumak veya çevreye uyum amacı ile ortaya çıkar. Refleks türü davranışlarda düşünmenin payı yoktur. Örneğin ışık karşısında göz bebeğinin küçülmesi, şiddetli bir ses karşısında irkilme.

İçgüdü:

Doğuştan gelen, niçin yapıldığı organizmanın kendisi tarafından bilinmeyen, bir türün bütün fertlerinde aynı şekilde görülen, kalıtıma bağlı davranış şekilleridir. Örneğin, karıncaların yuva yapmaları, bazı kaplumbağaların yumurtlamak için her yıl aynı shile gitmeleri içgüdüsel davranışlardır.

Gelişme:

Organizmanın; büyüme, olgunlaşma ve öğrenmenin etkileşimiyle sürekli ilerleme gösteren değişimine denir. Gelişme bir ürün, gelişim ise bir süreçtir. Olgunlaşma ve öğrenme etkileşimlerinin bir ürünüdür. Bu bağlamda gelişme, olgunlaşma ve öğrenmeyi kapsayan temel bir kavramdır. Bir çocuğun yüzmeyi öğrenmesi psikomotor (devinsel) bir gelişimedir.

Gelişim:

Organizmanın döllenmeden başlayarak bedensel, zihinsel, dil, duygusal, sosyal yönden belli koşulları olan ve en son aşamasına ulaşıncaya kadar sürekli ilerleme kaydeden değişimdir. Gelişim bir süreçtir. Büyüme, olgunlaşma, öğrenme ve yaşantı sonucu kişide gözlenebilir nitelik ve nicelik boyutundaki değişimleri içerir.

Değişim:

Organizmada meydana gelen her türlü farklılaşmadır.

Gelişim Dönemi:

Gelişim psikolojisinde dönem kavramı belirli yaşlardaki ayırıcı özellikleri olan aşamaları anlatmak amacıyla kullanılır. Belirli zaman dilimleri içinde belirli özellikler öne çıkar. Bazı özelliklerin öne çıktığı bu gelişim aşamalarına dönem denir. En yaygın dönem sınıflaması yaşa göre yapılan sınıflamadır. Bebeklik, ilk çocukluk, ergenlik, yetişkinlik, yaşlılık bu tür sınıflamaya örnek gösterilebilir.

Gelişim dönemlerinin bazı özellikleri olduğu kabul edilmektedir. Bu özellikler;

 1. Gelişimdeki her bir dönem ait olduğu döneme ilişkin genel nitelikleri ve soruları kapsar.
 2. Dönem değişmez bir sıra içinde birbirini izler.
 3. Gelişim dönemlerinin farklı özellikleri olmasına karşın tüm kültürler için evrenseldir.

Kritik Dönem:

Gelişim açısından önemli zaman dilimlerine kritik dönem adı verilir. İnsan yaşamında bazı uyarıcıların en güçlü etkiye sahip oldukları zaman dilimleri vardır. Bu zaman dilimlerinde birtakım psikolojik, fizyolojik, sosyo-kültürel olaylar bireyin gelecekteki gelişimi üzerinde çok etkilidir. Her bir zaman diliminde kazanılan belirli beceriler vardır. Söz konusu beceri ilgili dönemde kazanılmadığı takdirde daha sonraki dönemlerde kazanılamaz veya çok zor kazanılır. Bu dönemlere “kritik dönem” denir. Örneğin, insanlar için 1 ile 1.5 yaşları konuşma becerisini kazanma açısından kritik dönemlerdir. Şayet bu dönemde konuşma becerisi gerektiği gibi gelişmezse daha sonra gelişimi çok zor olur.

Kazanılması gerekli olan özellikle ilgili olarak çevresel etkenlerin en fazla etkili olduğu dönemlerdir. Bunun için anne, baba ve öğretmenlerin bu konuda eğitilmeleri gerekmektedir.

Dikkat edilmesi gereken noktalar:

 • Olgunlaşma, hazır bulunuşluk ve öğrenme için bir ön koşul niteliği taşır.
 • Olgunlaşma kalıtsaldır, çevreden bağımsız olarak gelişir.
 • Birey ilk önce büyür ve sonra olgunlaşır, sonra bir şeyi yapmaya istekli hale (hazır bulunuşluk) gelir, sonra öğrenir.
 • Gelişme; büyüme, olgunlaşma ve öğrenme kavramlarını kapsar
 • Gelişme bir ürün, gelişim ise bir süreçtir.
 • Bireyin yaşı, gelişimi, olgunluk seviyesi, tutumu, motivasyonu ve sağlık durumu, hazır bulunuşluk seviyesini etkiler.
 • Hazır bulunuşluk, olgunlaşma ve öğrenme etkileşimi sonucunda oluşur.
 • Belirli zaman dilimleri içinde belirli özelliklerin ön plana çıktığı gelişim aşamalarını tanımlamak için dönem kavramı kullanılır.
 • Gelişme dönemleri içinde belli becerilerin kazanıldığı dönemlere kritik dönem denir.

Gelen armalar:

 • gelişimin kıritik dönemleri varmıdır

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Es Es ve Yeni sezonu

Sürekli olarak takip ettiğim tek türk dizisi neden bilmiyorum ama öğrenci yaşamı ile varoş hayatın zorlukları ve kurallarını aynı anda aşkla bütünleştirerek vermesi belkide beni bu kadar çeken yaşama oldukça yakın bir konunun güzelce süslenip sunulması ilgimi toplayan.

ATV’nin bitirmesi ile de bir o kadar üzülmüştüm ki bence dizinin gerekli reytingi alamamasının en büyük nedeni yine ATV idi her hafta değişen yayın günü ve saati keyfe kader yayınlaması gibi etkenler güzelim diziyi mahvediyordu ve sonunda da ATV yayınlmayacağını açıklayınca da yapımcı firma (Tims Yapım) Final havasında olmasada dizinin yayınlanan son bölümüne “Final Bölümü” ibaresi koymak zorunda kalmıştı.

Şimdi Show Tv ‘de tekrar yayına girmeye hazırlanıyor ve inanıyorum ki eğer ATV tarafından yapılan yanlışlar Show Tv tarafından yapılmazsa oldukça reyting alacak bir dizi olacağını düşünüyorum en azından ben izlerim kardeşim :) Son olarak bir çok kişinin aradığını düşündüğüm Es Es’in jenerik muziği olarak ta kullanılan “Cem Özkan” tarafından yapılan “Tek Geçerim” şarkısınıda paylaşayım sizlerle :)

Dizinin yeni sezonu 10 Mart 2010 Çarşamba akşamı saat 20:00’de Show Tv ekranlarında izlemek isteyen arkadaşlara tekrar hatırlatalım. :)

Ses Klibi: Bu ses klibini oynatabilmek için Adobe Flash Player (Version 9 veya üzeri) gereklidir. Güncel versionu indirmek için buraya tıkla Ayrıca tarayıcında JavaScript açık olmalıdır.

Tags: , , ,