Menü

Archive | Çalışmalarım

Yaptığım ve yapmaya çabaladığım ne varsa burada sizlerle paylaşacağım

Kpss: Gelişim Psikolojisi III

Gelişimi Etkileyen Faktörler

Gelişim üzerinde kalıtım – çevre ve zaman faktörleri etkilidir. Şimdi bunları sırasıyla inceleyelim.

Kalıtım: Bireyin bedensel ve ruhsal özelliklerinin kadın ve erkek kromozomları yoluyla bir kuşaktan diğerine aktarılmasına kalıtım denir. Anne ve babadan çocuğa kalıtım yoluyla geçen yapıya genotip denir. Fenotip ise bu genetik yapının dışarıdan gözlenebilen şeklidir. Fenotipi, genotip ve çevrenin etkileşimi belirler. Zeka ve bedensel özellikler büyük oranda genotiple belirlenir. Değişik fenotiplerin oluşmasında doğum öncesi, doğum sırası, doğum sonrası ve çevre etkilidir. Örneğin zekanın sınırı genotip ile çizilir. Fakat gözlenen zekada çevrenin etkisi vardır.

Çevre: Döllenmeden başlayarak tüm gelişim dönemlerine etki eden dış uyarıcılara çevre denir. Bu açıdan doğumöncesi etmenler, doğum sırasındaki etmenler, doğum sonrası etmenler, yorgunluk, hastalıklar, kazalar, savaşlar, aile, arkadaş grupları, sosyo-ekonomik ve kültürel düzey, eğitim, kitle iletişim araçları çevreye örnek verilebilir.

Zaman: Meydana gelen olayları belirli bir sıra içerisinde veren kavrama zaman denir. Zaman çeşitli açılardan bireyi etkiler. Örneğin geceliğin ilk üç ayı gelişim açısından büyük önem taşır. Bu bireyin bireysel gelişim zamanı ile ilgilidir. Bir de toplumsal gelişim zamanı vardır.

Bundan yirmi yıl önce internet ve cep telefonu ne derecede biliniyor ve kullanılıyordu. Şu an ise bunlardan habaderdar olmayanlar yok denecek kadar az ve bunlar hayatımızın bir parçası haline gelerek hayatımıza yön veren unsurlar arasına gitmiştir. Bu duruma tarihsel zaman denir.

Tags: , , , , , ,

Kpss: Gelişim Psikolojisi – II

Gelişimin Temel İlkeleri

Her insanın gelişim süreci belli ilkelere göre gerçekleşir. Bunlar kişilere ve toplumlara göre değişmeyen evrensel ilkeleridir.

timthumb

1. Gelişim; kalıtım ve çevre etkileşiminin bir ürünüdür.

Bireyin doğuştan getirdiği özellikler ( cinsiyet, beden yapısı, göz ve saç rengi vb. ) ile çevrenin etkileşimi sonucunda gelişim ortaya çıkar. Örneğin doğuştan mükemmel bir ses sahip olan birey, uygun bir çevrede yetişirse büyük bir sanatçı olabilir.

2. Gelişim süreklidir ve belli aşamalarda gerçekleşir.

Gelişimde her aşama, kendinden öncekine dayalı, kendinden sonraki aşamaya hazırlayıcıdır.  Bir aşama oluşmadan diğerine ulaşılamaz. Örneğin bir çocuğun dil gelişimini değerlendirdiğimizde çocuk öncelikli olarak sesleri çıkartır. Daha sonra sessiz sesli harfleri yan yana getirir, hecelemeye geçer daha sonra tek heceli kelimeleri söyler ve en sonunda cümleler kurmaya başlar.

3. Nöbetleşe devam eder.

Gelişim alanlarındaki hızın zamana veya yaşa göre değişiklik göstermesine denir. Bir alandaki gelişim hızlanırken diğer alandaki gelişimin yavaşlaması ya da tam tersinin ortaya çıkması durumudur. Gelişim aşamalarını birbirinden kesin çizgilerle ayıramayız. Bireyin gelişiminde nöbet sırası gecikebilir fakat nöbet sırası değişmez. Gelişim durmadan ilerleyen ve belirli dönemlerde bazen çok hızlı bazen yavaş olan süreçtir. Örneğin son çocukluk döneminde fiziksel gelişim yavaşlarken ince kas gelişimi hızlanır.

4. Gelişimin hızı her yaşta aynı değildir.

Doğumdan sonraki ilk altı aydaki büyüme hızı, sonraki altı aydakinden daha hızlıdır.

Gelişimin hızlarına göre sıralaması;

 1. Doğum öncesi
 2. Bebeklik
 3. Ergenlik
 4. İlk çocukluk ( 2- 6 yaş)
 5. Okul Dönemi ( 6-12 yaş)

5. Gelişimde bireysel farklılıklar vardır.

Her bireyin gelişimi birbirinden farklıdır. Bazı çocuklar beş aylıkken diş çıkarırken, bazıları on aylıkken çıkarabilir. Bazı çocuklar 9 aylıkken yürüyebilir, bazıları 18 aylıkken yürüyebilir. Bu açıdan özellikle ebeveynlerin, anasını ve sınıf öğretmenlerinin bu özelliği dikkate alması gerekir.

6. Gelişimde kritik dönemler vardır.

Bazı dönemlerde yaşanan psikolojik, fizyolojik ve sosyal olaylar diğer zamanlardan daha etkili olabilir. Buna kritik dönem denir. Bu olaylar, olması gereken dönemden önce veya sonra ortaya çıkarsa daha az etkili olur. Örneğin gebeliğin ilk üç ayı hassas dönemdir. Bu dönemde yanlış ilaç kullanımı ya da ultrasona maruz kalma, diğer aylara göre daha risklidir.

Bir bebeğin yürümesiyle ilgili kritik dönem bir yaş civarıdır (9-18 ay). Okul öncesi dönem, zihinsel ve dil gelişimi için kritik dönemdir. 0 – 1 yaş, çocuğun temel güven duygusunu kazanması için kritik dönemdir. Ergenlik dönemi de kimlik / kişilik gelişimi için kritik dönemdir.

7. Gelişim bir bütündür.

Bütün alanlarda gelişim (fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal) bir bütün olarak ilerler. Bir alandaki gelişim öteki alanlardaki gelişimi de etkiler. Örneğin çocuk, bacak kasları hazır olduğunda yürüyebilir (bedensel ve devinsel gelişim). Yürüdüğü için insanların yanına gidip onlarla ilişki kurabilir (sosyal gelişim) ve çevredeki uyarıcılara ulaşıp onları inceleyebilir (zihinsel gelişim). Mutluluğunu göstermek için değişik sesler çıkarabilir (dil gelişimi).

8. Gelişimin kendine has yöntemleri vardır.

Gelişimin; baştan ayağa, genelden özele ve içten dışa olmak üzere üç yöntemi bulunmaktadır.

a) Gelişim baştan ayağa doğrudur.

Baş gelişimi döllenmeden itibaren bedenin diğer kesimlerine göre daha hızlıdır. Bu nedenle önce başın hareketi kontrol edilir. Daha sonra göğüs, karın, bacaklar ve ayağın kontrolü sağlanır.

b) Gelişim içten dışa (merkezden dışa) doğrudur.

Önce vücudun iç organları gelişir, daha sonra dış bölgeler gelişir. Örneğin; anne karnındaki bebeğin ilk olarak kalbi, en son ise saçları ve tırnakları oluşur.

c) Gelişim genelden özele doğrudur.

Önce büyük kaslar, sonra küçük kaslar gelişir. İnsanın öncelikle gövde, kafa, kol ve bacak gibi genel yapıları; sonra parmak, saç, tırnak gibi özel yapıları geliişir. Küçük bir çocuk topa önce eliyle sonra parmaklarıyla vurmayı öğrenir.

Tags: , ,

Kpss: Gelişim Psikolojisi – I

Gelişim:

Döllenmeden başlayarak hayatın sonuna kadar devam eden sürece gelişim denmektedir. Her gelişim döneminin belirli özellikleri vardır. bu özelliklerin bilinmesi bireylerin birbirlerini daha iyi tanımalarını sağlar. Bu açıdan insanla ve insanın hassas dönemi olan öğrencilik evresi ile ilgilenen öğretmenlerin gelişim dönemlerini bilmesi ve ona göre hareket etmesi büyük önem arzetmektedir.

Büyüme:

Bedenin boy ve kilo yönünden artışı, organların belli düzeye gelinceye kadar geçirdikleri biçim, hacim, ağırlıkla ilgili değişmelerdir. Bir insanın ellerinin, kollarının, boyunun ve saçının uzaması, kilo alması büyümeye örnektir. Büyüme niceliksel bir kavramdır.

Olgunlaşma:

Vücut organlarının biyolojik olarak kendinden beklenen görevleri ( fonksiyonları) yerine getirebilecek düzeye gelmesine denir. Örneğin bacak kasları yeterince gelişmemiş bir çocuk yürümeyi öğrenemez. Soyut kavramları öğrenebilecek zihni yapıya ulaşamayan çocuğa x, y, z ile matematik öğretilemez. Olgunlaşma hem niceliksel hem de nitelikseldir ve yeterlilik ifade eder.

Olgunlaşmada iki önemli unsur vardır. Bunlar fiziksel ve zihinsel gelişimdir. Öğrenmenin gerçekleşebilmesi için bireyin fiziksel ve zihinsel yeterliliğe sahip olması gerekir.

Hazır bulunuşluk:

Bireyin bir işi yapabilmesi için gerekli olgunluk düzeyine gelmesinin yanında, yapılacak iş için gerekli bilgi ve beceri, tutum ve yeterli motivasyona sahip olmasına hazır bulunuşluk denir.

Örneğin temek yapmak isteyen küçük kızıni öncelikle yemek yapabilecek düzeye gelmesi gerekir, Yani zihinsel ve fiziksel gelişimi yeterli olmalıdır. Sonra yemeğin nasıl yapıldığı ile ilgili öğrenmeleri de tam olmalıdır. İşte bu duruma hazır bulunuşluk denir.

Not: Refleks, içgüdü, büyüme ve olgunlaşma öğrenme değildir.

Öğrenme:

Tecrübe, eğitim ve öğretim yoluyla davranışta meydana gelen nispeten kalıcı, izli değişikliklerdir. O halde bir davranışın öğrenme olabilmesi için üç şart gereklidir.

 • Davranış değişikliği
 • Bu davranış değişikliğinin bireyin tecrübeleri sonucu ya da eğitim öğretim yoluyla gerçekleşmesi
 • Meydana gelen davranış değişikliğinin sürekli olması.

Refleks:

Bir uyarana karşı gösterilen ani ve istem dışı tepkiye denir. Refleks türü davranışlar, daha çok vücudumuzu tehlikelerden korumak veya çevreye uyum amacı ile ortaya çıkar. Refleks türü davranışlarda düşünmenin payı yoktur. Örneğin ışık karşısında göz bebeğinin küçülmesi, şiddetli bir ses karşısında irkilme.

İçgüdü:

Doğuştan gelen, niçin yapıldığı organizmanın kendisi tarafından bilinmeyen, bir türün bütün fertlerinde aynı şekilde görülen, kalıtıma bağlı davranış şekilleridir. Örneğin, karıncaların yuva yapmaları, bazı kaplumbağaların yumurtlamak için her yıl aynı shile gitmeleri içgüdüsel davranışlardır.

Gelişme:

Organizmanın; büyüme, olgunlaşma ve öğrenmenin etkileşimiyle sürekli ilerleme gösteren değişimine denir. Gelişme bir ürün, gelişim ise bir süreçtir. Olgunlaşma ve öğrenme etkileşimlerinin bir ürünüdür. Bu bağlamda gelişme, olgunlaşma ve öğrenmeyi kapsayan temel bir kavramdır. Bir çocuğun yüzmeyi öğrenmesi psikomotor (devinsel) bir gelişimedir.

Gelişim:

Organizmanın döllenmeden başlayarak bedensel, zihinsel, dil, duygusal, sosyal yönden belli koşulları olan ve en son aşamasına ulaşıncaya kadar sürekli ilerleme kaydeden değişimdir. Gelişim bir süreçtir. Büyüme, olgunlaşma, öğrenme ve yaşantı sonucu kişide gözlenebilir nitelik ve nicelik boyutundaki değişimleri içerir.

Değişim:

Organizmada meydana gelen her türlü farklılaşmadır.

Gelişim Dönemi:

Gelişim psikolojisinde dönem kavramı belirli yaşlardaki ayırıcı özellikleri olan aşamaları anlatmak amacıyla kullanılır. Belirli zaman dilimleri içinde belirli özellikler öne çıkar. Bazı özelliklerin öne çıktığı bu gelişim aşamalarına dönem denir. En yaygın dönem sınıflaması yaşa göre yapılan sınıflamadır. Bebeklik, ilk çocukluk, ergenlik, yetişkinlik, yaşlılık bu tür sınıflamaya örnek gösterilebilir.

Gelişim dönemlerinin bazı özellikleri olduğu kabul edilmektedir. Bu özellikler;

 1. Gelişimdeki her bir dönem ait olduğu döneme ilişkin genel nitelikleri ve soruları kapsar.
 2. Dönem değişmez bir sıra içinde birbirini izler.
 3. Gelişim dönemlerinin farklı özellikleri olmasına karşın tüm kültürler için evrenseldir.

Kritik Dönem:

Gelişim açısından önemli zaman dilimlerine kritik dönem adı verilir. İnsan yaşamında bazı uyarıcıların en güçlü etkiye sahip oldukları zaman dilimleri vardır. Bu zaman dilimlerinde birtakım psikolojik, fizyolojik, sosyo-kültürel olaylar bireyin gelecekteki gelişimi üzerinde çok etkilidir. Her bir zaman diliminde kazanılan belirli beceriler vardır. Söz konusu beceri ilgili dönemde kazanılmadığı takdirde daha sonraki dönemlerde kazanılamaz veya çok zor kazanılır. Bu dönemlere “kritik dönem” denir. Örneğin, insanlar için 1 ile 1.5 yaşları konuşma becerisini kazanma açısından kritik dönemlerdir. Şayet bu dönemde konuşma becerisi gerektiği gibi gelişmezse daha sonra gelişimi çok zor olur.

Kazanılması gerekli olan özellikle ilgili olarak çevresel etkenlerin en fazla etkili olduğu dönemlerdir. Bunun için anne, baba ve öğretmenlerin bu konuda eğitilmeleri gerekmektedir.

Dikkat edilmesi gereken noktalar:

 • Olgunlaşma, hazır bulunuşluk ve öğrenme için bir ön koşul niteliği taşır.
 • Olgunlaşma kalıtsaldır, çevreden bağımsız olarak gelişir.
 • Birey ilk önce büyür ve sonra olgunlaşır, sonra bir şeyi yapmaya istekli hale (hazır bulunuşluk) gelir, sonra öğrenir.
 • Gelişme; büyüme, olgunlaşma ve öğrenme kavramlarını kapsar
 • Gelişme bir ürün, gelişim ise bir süreçtir.
 • Bireyin yaşı, gelişimi, olgunluk seviyesi, tutumu, motivasyonu ve sağlık durumu, hazır bulunuşluk seviyesini etkiler.
 • Hazır bulunuşluk, olgunlaşma ve öğrenme etkileşimi sonucunda oluşur.
 • Belirli zaman dilimleri içinde belirli özelliklerin ön plana çıktığı gelişim aşamalarını tanımlamak için dönem kavramı kullanılır.
 • Gelişme dönemleri içinde belli becerilerin kazanıldığı dönemlere kritik dönem denir.

Gelen armalar:

 • gelişim psikolojisinde büyüme

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Es Es ve Yeni sezonu

Sürekli olarak takip ettiğim tek türk dizisi neden bilmiyorum ama öğrenci yaşamı ile varoş hayatın zorlukları ve kurallarını aynı anda aşkla bütünleştirerek vermesi belkide beni bu kadar çeken yaşama oldukça yakın bir konunun güzelce süslenip sunulması ilgimi toplayan.

ATV’nin bitirmesi ile de bir o kadar üzülmüştüm ki bence dizinin gerekli reytingi alamamasının en büyük nedeni yine ATV idi her hafta değişen yayın günü ve saati keyfe kader yayınlaması gibi etkenler güzelim diziyi mahvediyordu ve sonunda da ATV yayınlmayacağını açıklayınca da yapımcı firma (Tims Yapım) Final havasında olmasada dizinin yayınlanan son bölümüne “Final Bölümü” ibaresi koymak zorunda kalmıştı.

Şimdi Show Tv ‘de tekrar yayına girmeye hazırlanıyor ve inanıyorum ki eğer ATV tarafından yapılan yanlışlar Show Tv tarafından yapılmazsa oldukça reyting alacak bir dizi olacağını düşünüyorum en azından ben izlerim kardeşim :) Son olarak bir çok kişinin aradığını düşündüğüm Es Es’in jenerik muziği olarak ta kullanılan “Cem Özkan” tarafından yapılan “Tek Geçerim” şarkısınıda paylaşayım sizlerle :)

Dizinin yeni sezonu 10 Mart 2010 Çarşamba akşamı saat 20:00’de Show Tv ekranlarında izlemek isteyen arkadaşlara tekrar hatırlatalım. :)

Ses Klibi: Bu ses klibini oynatabilmek için Adobe Flash Player (Version 9 veya üzeri) gereklidir. Güncel versionu indirmek için buraya tıkla Ayrıca tarayıcında JavaScript açık olmalıdır.

Tags: , , ,

KPSS Vatandaşlık Güncel Konular – V

weblen

201. 2009 yılı Dünyada hangi ünlülerin yılı olarak kabul edilmiştir?

Katip Çelebi, Hacı Bektaşi Veli

202. 7 Haziran  2007’de Siirt, Şırnak ve Hakkari illerinin “Geçici Güvenli Bölge” ilan edilmesi kararını kim vermiştir?

Genel Kurmay Başkanlığı

203. T.C. Devletinin ilk özel televizyonu hangisidir?

Star TV

204. İnternet kullanan ilk ülke hangisidir?

ABD

205. Türkiyede ilk kurulan doğalgaz deposu nerededir?

Silivri

206. Son üç yılda en çok kar eden kamu bankası hangisidir?

T.C Ziraat Bankası

207. Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşu hangisidir?

Tüpraş

208. Türkiye’nin en çok personel çalıştıran kuruluşu hangisidir?

Şeker Fabrikaları

209. 1982 Anayasası’na göre Cumhurbaşkanlığı adaylığı için kaç gün içinde nereye başvurulu?

10 gün – TBMM Başkanlığına

210. Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonasına kaç kez katılmıştır?

3 kez

211. Türkiye’de son yıllarda en çok bütçe nereye ayrılmaktadır?

Milli Eğitim Bakanlığı

212. “Devletin dini islamdır.” maddesi anayasamızdan ne zaman çıkarılmıştır?

10 Nisan 1928

213. Laiklik ilkesi anayasaya ne zaman eklenmiştir?

1937

214. 1982 Anayasası kim tarafından hazırlanmıştır?

Danışma Meclisi

215. 1961 Anayasası kim tarafından hazırlanmıştır?

Kurucu Meclis

216. Anayasa Mahkemesi ilk kez hangi anayasada düzenlenmiştir?

1961 Anayasası

217. 1982 Anayasasına göre milletvekili seçilme yaşı kaçtır?

25

218. Parti gruplarının ve milletvekillerinin TBMM genel kurulunda söz alma süreleri ne kadardır?

Parti grupları 20 dk., Milletvekilleri 10 dk.

219. Diğer ilkelerle birlikte laikliğin anayasaya girdiği ilk tarih nedir?

5 Şubat 1937

220. TBMM kaç milletvekilinden oluşmaktadır?

550

221. Devlet memrunun üst’ünden aldığı emir aykırı olursa üst yazılı emir verildiğinde emir yerine getirirlir. Suç teşkil eden emir yerine getirilmez. Buna ne denir?

Kanunsuz Emir

222. Düzeltme ve cevap hakkında süre ne kadardır?

7 gün

223. 20 Mayız 1920 tarihli Beynelminel Erkamın Kabulü hakkında kanun ne demektir?

Uluslararası rakamların kullanılması

224. Ara seçim bir yasama döneminde kaç kere yapılabilir?

1 Kez

225. Amerika’dan başlayıp dünyayı saran ekonomik krizin adı nedir?

Mortgage

226. 2009 Avrupa Voleybol şampiyonası nerede yapılmıştır?

Türkiye

227. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kaç üyeden oluşur?

7 asil, 7 yedek üye

228. Hakimler ve Savcılar kaç yaşına kadar kendi istedikleri sürece çalışabilirler?

65

229. Tutuklanan ya da yakalanan kişi için gözaltı süresi en fazla kaç gündür?

48 saat, Toplu gösterilerde 4 gün

230. Türkiye’de idam cezası ne zaman kaldırılmıştır?

2004

231. TBMM’de oy pusulalarının renkleri nelerdir?

Beyaz: Kabul, Kırmızı: Red, Yeşil: Çekimser

232. Referandum’da oy pusulalarının renkleri nelerdir?

Beyaz: Evet, Kahverengi: Hayır

233. İki dereceli seçim nedir?

Seçmenler önce ikinci seçmenleri seçer, ikinci seçmenler de sonra temsilcileri seçer. 1946 ya kadar Türkiye’de seçimler iki dereceli yapılmıştır.

234. Türkiye’de genel seçimlerde baraj ne kadardır?

%10

235. 2010 Dünya Kupası nerede yapılacaktır?

Güney Afrika

236. Anayasa mahkemesi siyasasi partilerin kapatma davasında kararı hangi oranla verir?

3/5 ( 11 üyenin 7’sinin oyu ile)

237. Türk milleti egemenlik hakkını hangisi ile kullanır?

TBMM

238. Cumhurbaşkanının görev süresini doldurmasında veya makamının boşaltılması halinde kaç gün içerisinde cumhurbaşkanlığı seçimi yapılır?

60 gün

239. Cumhurbaşkanının vatana ihanetten yargılanabilmesi için gereken TBMM oranı nedir?

1/3 teklifi ve 3/4 kararı ile

240. Anayasa’nın üstünlüğü hangi yolla güvence altına alınmıştır?

Yargı yoluyla

241.  Bakanlar kurulu kararlarına karşı açılan davalar hangi mahkemede görülür?

Danıştay

242. 2010 İkinci Karadeniz Oyunları nerede yapılacaktır?

Romanya

243. Uyuşmazlık Mahkemesi kaç üyeden oluşur?

12 Asil, 12 Yedek

244. TBMM çalışmaları hangisine göre yürütülür?

İç Tüzük

245. Ülkemizde siyasi partilere üye olma yaşı kaçtır?

18

246. Parlamenter Hükümet sisteminde yasama, yürütme ve yargı arasında nasıl bir ilişki vardır?

Yumuşak biçimde ayrılmıştır.

247. Karma hükümet sitemi nedir?

Meclis ve parlamenter hükümet sisteminin beraber kullanılmasıdır.

248. Eyalet ve Kanton  gibi devletlerin bir anayasa etrafında birleşmesine ne denir?

Federasyon

249. Devler adına otoriteyi kim temsil eder ve yürütür?

Hükümet

250. Kuvvetler ayrılığı teorisinin kurucusu kimdir?

Montesquieu

Gelen armalar:

 • tbmm genel af ilanına en az kaç milletvek

Tags: , , ,

KPSS Vatandaşlık Dersi Güncel Konular – IV

Uzun zamandır yazamıyordum vakit bulup, vakit de bulmuşken kaldığımız yerden devam edelim değil mi?

kpss

151. AB ile müzakereleri devam eden ülkeler hangileridir?

Türkiye, Hırvatistan, Makedonya

152. Erzen şehri kime aittir?

Türkiye (Artuklulardan kalma)

153. Kültür ve Turizm Bakanımızın adı nedir?

Ertuğrul Güney

154. AB’den kendi isteğiyle ayrılan bölge neresidir?

Grönland ( Danimarka’ya bağlı özerk bölge)

155. İsviçre bankasının dünyanın en pahalı kenti araştırmasında İstanbul kaçıncı soradadır?

27.

156. Türkiye’de kaçıncı Cumhuriyet hükümeti görev yapmaktadır?

2007 seçimleriyle 60. hükümet

157. Avrupa komisyonu tarafından Avrupa elçisi ünvanı verilen piyanistimiz kimdir?

Fazıl Say

158. Güney Asya’da meydana gelen Tsunami felaketinde en çok can kaybı veren ülke hangisidir?

Endonezya

159. AB Schengen Antlaşmasına katılmayan devletler hangileridir?

İngiltere ve İrlanda

160. AB’nin kurucu üye  devletleri hangileridir?

Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, Lüksemburg, İtalya

161. 2012 Dünya Salon Atletizm Şampiyonası nerede yapılacaktır?

İstanbul

162. 2008 Frankfurt Kitap Fuarı sloganı nedir?

Tüm renkleriyle Türkiye

163. İsrail’den alınan ilk insansız uçağın adı nedir?

Heron

164. Türkiye’de ilk tek dereceli seçim ne zaman uygulanmıştır?

1964 seçimleri

165. Türkiye’de gizli oy açık sayım ilk olarak ne zaman yapılmıştır?

1950 seçimleri

166. IMF’nin para birimi nedir?

SDR

167. İlk kadın avukatımız kimdir?

Süreyya Ağaoğlu

168. İlk Türk kadın doktor kimdir?

Dr. Safiye Ali (1921)

169. İlk kadın dış hekimi kimdir?

Ferdane Bozdoğan Erberk (1924)

170. İlk kadın muhtar kimdir?

Gül Esin ( 1933 – Aydın / Karpuzlu)

171. İlk kadın Öğretmen kimdir?

Refet Angın

172. İlk kadın savaş pilotu kimdir? (Dünya ve Türk)

Sabiha Gökçen

173. İlk kadın belediye başkanı kimdir?

Müfide İlhan (1950 Mersin)

174. İlk kadın subay kimdir?

Sema Aran (1957)

175. İlk kadın bakan kimdir?

Dr. Türkan Akyol (1971)

176. İlk kadın büyükelçi kidmir?

Filiz Dinçmen (1982 Lahey)

177. İlk kadın vali kimdir?

Lale Aytaman (1991 Muğla)

178. ILO’nun ( Uluslararası Çalışma Örgütü) genel merkezi nerededir?

Genevre

179 İlk Türk kadın başbakan kimdir?

Tansu Çiller (1993)

180. Hukuk alanındaki bilimsel içtihatlara ne denir?

Doktorin

181. İlk kadın Anayasa Mahkemesi Başkanı kimdir?

Tülay Tuğcu (2005)

182. İlk kadın TÜSİAD başkanı kimdir?

Arzuhan Doğan Yalçındağ

183. İlk kadın Danıştay başkanı kimdir?

Füruzan İkincioğulları

184. İlk kadın hakim kimdir?

Suat Berk

185. İlk kadın milli futbol hakemi kimdir?

Lale Orta

186. Türk halkı hangi referanduma hayır oyu verdi?

1988 seçimlerinin erkene alınmasına

187. İstisnai memurluklar hangileridir?

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, TBMM memurlukları, Valilikler, Elçilikler, MIT memurlukları ve Devlet sanatçıları

189. Başkanlık sisteminin uygulandığı devletler hangileridir?

ABD, Şili, Kolombiya, Peru, Filipinler

190. Devlet memurluğuna adaylık süresi en fazla ne kadardır?

En fazla 2, en az 1 yıl

191. Anıtkabir’in mimarları kimlerdir?

Emin Onat, Orhan Arda

192. Medeniyetler İttifakı Projesi’nin Türkiye ile eş başkanlığını yapan ülke hangisidir?

İspanya

193. Dünya ekonomisinin ağırlık merkezi hangi ülkeye doğru kaymaktadır?

Hindistan, Çin

194. T.C. Merkez Bankası Başkanı kimdir?

Durmuş Yılmaz

195. IMF yeni dönem başkanı kimdir?

Dominique Strauss Kahn

196. Sudan’ın Darfur bölgesine BM Barış Gücü gönderilmesini sağlayan barış elçisi kimdir?

George Clooney

197. Dünya Bankası Başkanı kimdir?

PAul Wolfowitz

198. Avrupa kıtası serbest dolaşım antlaşmasının adı nedir?

Shengen Antlaşması

199. FAO’nın ( Gıda ve Tanım Örgütü) genel merkezi nerededir?

Roma

200. Uluslararası sergi anlamına gelen EXPO ilk olarak nerede düzenlenmiştir?

İngiltere

Tags: , ,